język angielski język niemiecki

Raporty

17 listopada 2015

Raport dotyczący rynku ppp w Polsce w obszarze termomodernizacji

Niniejszy raport został przygotowany w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule. W ramach projektu zrealizowano szereg działań edukacyjnych, analitycznych i doradczych, służących przybliżeniu natury i zastosowań ppp w praktyce podmiotom publicznym i prywatnym.

więcej »
25 maja 2015

Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013

Niniejszy raport stanowi kompleksowe podsumowanie polskiego rynku partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w roku 2014 r. w porównaniu do danych rynkowych z lat 2009-2013. Celem raportu jest odwzorowanie aktualnego obrazu rynku ppp w Polsce oraz przedstawienie ogólnej liczby postępowań i zawartych umów ppp i koncesji w analizowanych okresach, z podziałem m.in. na formę organizacyjno-prawną przedsięwzięć, status podmiotu publicznego, sektor i lokalizację projektu oraz wartość kontraktu ppp.

więcej »
30 września 2014

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Sporcie i Rekreacji w Polsce 2014

Zachęcamy do lektury czwartej edycji raportu pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne w sporcie i rekreacji 2014”. Opracowany przez zespół Kancelarii raport zawiera kompleksową analizę ogłoszonych postępowań PPP w sektorze sportowo-rekreacyjnym w latach 2009-2014, pod kątem lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć, zastosowanych trybów wyboru partnera prywatnego, kryteriów oceny ofert oraz liczby zawartych umów.

więcej »
3 stycznia 2014

Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój PPP w Polsce

Zachęcamy do lektury kompleksowego raportu pn. „Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój PPP w Polsce”
Raport przygotowany został przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.
Raport dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki (http://www.mg.gov.pl/node/19767) oraz na stronie Kancelarii w zakładce...

więcej »
3 lipca 2013

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Sporcie, Rekreacji i Turystyce w Polsce 2013

Oddajemy w Państwa ręce kolejną, trzecią już edycję raportu dotyczącego rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze sportu, rekreacji i turystyki w Polsce.
Rynek PPP rozwija się ustawicznie. Liczne korzyści, jakie wobec w deficytu własnych środków budżetowych może dać współpraca z sektorem prywatnym sprawiają, że samorządy coraz chętniej decydują się na wykorzystanie formuły PPP w obszarze inwestycji komunalnych.

więcej »
30 października 2012

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce - aktualizacja

Oddajemy w Państwa ręce zaktualizowany raport dotyczący rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Sektor ten od lat boryka się z podobnymi problemami, których źródło stanowi przede wszystkim brak środków finansowych.

więcej »
10 kwietnia 2012

Partnerstwo publiczno-prywatne w sporcie, rekreacji i turystyce

Od wejścia w życie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji
na roboty budowlane lub usługi minęły już trzy lata. Rynek PPP rozwija się coraz
bardziej dynamicznie i wydaje się, że w najbliższych latach to właśnie PPP
stanowić będzie najczęściej stosowaną, alternatywną metodę realizacji zadań
publicznych.

więcej »
30 września 2011

Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się z raportem dotyczącym partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze ochrony zdrowia. Raport obejmuje okres 2,5 lat obowiązywania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Raport publikowany będzie cyklicznie w kolejnych latach.

więcej »
9 marca 2011

PPP w infrastrukturze sportowej w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym partnerstwa publiczno-prywatnego w infrastrukturze sportowej. Raport obejmuje okres 2 lat obowiązywania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Raport publikowany będzie cyklicznie w kolejnych latach.

więcej »