język angielski język niemiecki

Zmianie uległy zasady odwoływania się od rozstrzygnięć w przedmiocie przyznawania dotacji ze środków UE. Nowe wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego umożliwiają m.in. złożenie odwołania w przypadku, gdy projekt uzyskał rekomendację do wsparcia i znalazł się na liście rezerwowej. Dzięki nowym wytycznym projektodawcy otrzymają też bardziej dokładne uzasadnienie dokonanej oceny. Ograniczenie ponownej weryfikacji jedynie do elementów wniosku będących przedmiotem procedury odwoławczej powinno skrócić również czas ponownej werfykacji projektu.