język angielski język niemiecki

Projekty własne

C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt pn. „Profesjonalne doradztwo dla przedsiębiorstwa Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP


I. CEL PROJEKTU I EFEKTY JEGO REALIZACJI


Projekt zakłada świadczenie profesjonalnych usług doradczych przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu dla Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, która zamierza wdrożyć w swojej praktyce biznesowej nową usługę.


Nowa usługa będzie polegała na współpracy z sektorem MŚP przy analizie i wsparciu operacyjnym w pozyskaniu ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową. Usługi doradcze zaplanowane w niniejszym projekcie będą miały charakter kompleksowy i obejmą następujące elementy:

  • opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w związku z wprowadzeniem nowego produktu na rynek,
  • usługi doradcze związane z oceną sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i analizą kosztów oraz potencjalnych przychodów przy wprowadzeniu innowacji,
  • analizę transferu technologii, doradztwo w zakresie zabezpieczenia,
  • doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, reorganizacji,
  • doradztwo w zakresie technologii, opracowania systemu informatycznego.

Efektem projektu będzie pełna gotowość Kancelarii do wdrożenia innowacji produktowej. Będzie to możliwe dzięki zbudowaniu w wyniku realizacji projektu, zasobów wiedzy wewnątrz organizacji, dotyczących następujących kwestii:

  1. określenie, w ramach opracowanej strategii rozwoju, działań, które będą miały na celu pozyskanie klientów na nowe usługi, niezbędnych zasobów do ich realizacji, kamieni milowych, ryzyk i sposobu ich mitygacji,

  2. określenie niezbędnych do wdrożenia innowacji zasobów finansowych, źródeł ich pozyskania, spodziewanych przychodów,

  3. zdobycie know-how z zakresu pozyskiwanie ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową przez MŚP,

  4. określenie stanowisk pracy z opisem kompetencji i sposobem zarządzania niezbędnych do wdrożenia innowacji,

  5. określenie procesów biznesowych niezbędnych do wdrożenia i utrzymania innowacji wraz ze wskazaniem możliwych narzędzi TIK do ich usprawnienia.


Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki Beneficjenta, dzięki uzyskaniu przez niego gotowości do wdrożenia nowego innowacyjnego produktu, jakim będzie usługa doradcza świadczona na rzecz sektora MŚP, w zakresie analizy i wsparcia operacyjnego w pozyskaniu ulgi podatkowej na prace badawczo-rozwojowe, z wykorzystaniem systemu informatycznego zapewniającego kompleksowość usługi, przy możliwie szybkim przepływie informacji, automatyzacji procesów biznesowych i małym zaangażowaniu ze strony przedsiębiorcy.


Dzięki realizacji projektu, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz uzyska gotowość do świadczenia kompleksowej usługi, wspierającej przedsiębiorców we wdrażaniu prac badawczo-rozwojowych. Kancelaria będzie mogła zapewnić opiekę prawną, przygotować analizy finansowe, pozyskać zewnętrzne źródła finansowania, zapewnić ulgi podatkowe. Wszystko to sprawi, że potencjalni klienci uzyskają kompleksowe ułatwienie we wdrażaniu prac badawczo-rozwojowych, co powinno zaowocować ich większym zainteresowaniem tą tematyką.


II. WARTOŚĆ PROJEKTU


Wydatki ogółem: 178 473,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 145 000,00 PLN


III. WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH


Dofinansowanie projektu z UE: 101 485,50 PLN